27. Thủ tục Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

a)  Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước ngày 15/11 hàng năm nộp hồ sơ về Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An; địa chỉ số 80, đường Ngô Sỹ Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An.

          Bước 2:

        - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

        - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

         Bước 3:

          - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các chủ sở hữu tàu cá được hưởng chính sách hỗ trợ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định phê duyệt;

 - Sau khi có Quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An hoàn tất thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của chủ sở hữu tàu cá.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình theo Phụ lục IV (Theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An);

          - Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ tàu cá; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tàu dịch vụ hậu cần nghề cá);      

          - Hợp đồng và hóa đơn thành toán cước thuê bao dịch vụ kèm theo.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản Nghệ An thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các chủ sở hữu tàu cá được hưởng chính sách hỗ trợ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;

 - Sau khi có Quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản Nghệ An hoàn tất thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của chủ sở hữu tàu cá.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên;

- Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan phân cấp tham mưu: Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách chủ sở hữu tàu cá được hưởng hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình.

j) Phí, lệ phí (nếu có): Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình theo Phụ lục IV (Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

 (l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Điều kiện hỗ trợ

+ Chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên được đăng ký tại tỉnh Nghệ An;

+ Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải là thiết bị mới 100%, có chức năng đáp ứng quy chuẩn và các quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chủ sở hữu tàu cá phải cam kết duy trì hoạt động thiết bị thường xuyên 24/24 giờ khi tàu rời cảng đến khi tàu cập cảng; Sử dụng, bảo dưỡng, quản lý thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá tối thiểu là 36 tháng, kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ.

- Thời gian hỗ trợ

Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

- Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Căn cứ Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.


Biểu mẫu kèm theo: