19. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Tên thủ tục

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1. Nộp hồ sơ:

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ:

         a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt; Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bng văn bản.

Bước 4. Trả kết quả:

           Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An..

3

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

4

Hồ sơ của thủ tục:

 

 a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ thứ 7, chủ nhật)

6

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Cơ quan phối hợp: ly ý kiến y ban nhân dân cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan và chuyên gia.

8

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.


Biểu mẫu kèm theo: