17. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Tên thủ tục

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1: Nộp hồ sơ:

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:

        a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đ điều kiện thì tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; trường hợp không đ điều kiện phê duyệt, Chi cục Thủy lợi thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị thẩm định, phê duyệt quy trình (hoặc điều chỉnh quy trình) vận hành để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Trả kết quả:

           Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An..

 Bước 5. Công bố công khai:

           Công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

3

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp; hoặc qua bưu điện.

4

Hồ sơ của thủ tục:

 

 a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình (hoặc điều chỉnh quy trình) vận hành hồ chứa nước;

- Dự thảo quy trình (hoặc điều chỉnh quy trình) vận hành hồ chứa nước;

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

- Bản đồ hiện trạng công trình;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ thứ 7, chủ nhật)

6

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Cơ quan phối hợp: ly ý kiến y ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân liên quan và chuyên gia.

8

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 11, Điều 12, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.


Biểu mẫu kèm theo: