18. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Tên thủ tục

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1. Nộp hồ sơ:

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển cho Chi cục Thủy lợi giải quyết hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kim định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt; Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bng văn bản.

Bước 4. Trả kết quả:

           Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An..

3

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện

4

Hồ sơ của thủ tục:

 

 a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt;

- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ thứ 7, chủ nhật)

6

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Cơ quan phối hợp: Không.

8

Kết quả thực hiện

- Quyết định phê duyệt

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 19, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.


Biểu mẫu kèm theo: