22. Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Tên thủ tục

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1. Nộp hồ sơ:

          Chủ khoản viện trợ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp đối với các khoản viện trợ không thuộc nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản viện trợ chưa xác định cơ quan chủ quản, các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển cho Chi cục Thủy lợi giải quyết hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án đ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt; Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bng văn bản.

Bước 4. Trả kết quả:

           Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An..

3

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp  hoặc qua bưu điện, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

4

Hồ sơ của thủ tục:

 

 a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ (nội dung tại Phụ lục I Nghị định 50/2020/NĐ-CP);

- Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục các khoản viện trợ (có bản dịch tiếng Việt kèm theo);

- Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ thứ 7, chủ nhật)

6

Đối tượng thực hiện

Chủ khoản viện trợ

7

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy lợi

 

8

Kết quả thực hiện

- Quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ theo Phụ lục I của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.


Biểu mẫu kèm theo: