24. Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

1

Tên thủ tục

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1.

Khi có sự thay đổi về mục tiêu, quy mô viện trợ, đơn vị sử dụng viện trợ đối với các khoản viện trợ không thuộc nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản viện trợ chưa xác định UBND tỉnh, các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bước 2.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra hồ sơ, đầy đủ hồ sơ, tiếp nhận và chuyển cho Chi cục Thủy lợi tham mưu. Trong thời hạn 5 ngày Chi cục Thủy lợi tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan.

Bước 3 : Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan, Chi cục Thủy lợi tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trường hợp thay đổi các nội dung khác: Chi cục Thủy lợi tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kết quả TTHC cho Chủ khoản viện trợ tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện trợ theo quy định.

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ

http://dichvucong.nghea.gov.vn

4

Hồ sơ của thủ tục:

Không quy định

5

Thời hạn giải quyết

Không quy định

6

Đối tượng thực hiện

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Hội chữ thập đỏ Việt Nam

7

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy lợi

8

Kết quả thực hiện

Quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

Tại điểm b khoản 2 Điều 14, Điều 15 Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai


Biểu mẫu kèm theo: