Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

1

Tên thủ tục hành chính

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

2

Trình tự thực hiện

 

          Bước 1: Nộp hồ sơ:

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa chỉ: 129 – Lê Hồng Phong – TP Vinh – Nghệ An. vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h), số điện thoại 02383.841.638.

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển cho Chi cục Thủy lợi; trong 01 ngày làm việc Chi cục Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép đ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:  Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:

Trong thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép và thông báo lý do không cấp phép.

Bước 4. Trả kết quả:

           Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; hoặc qua bưu điện;

4

Hồ sơ của thủ tục:

 

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đ nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018).

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp;

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

       b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

 Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8

Kết quả thực hiện

Giấy phép

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018);

11

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 28; Khoản 1,2, điểm c- khoản 3, Điều 29, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.


Biểu mẫu kèm theo: