3. Cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

1

Tên thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2

Trình tự thực hiện

Trước thời hạn Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, địa chỉ: Số 129 – Lê Hồng Phong – TP Vinh – Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ  hai đến thứ sáu hàng tuần, trong giờ hành chính.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ sau đó chuyển cho phòng QLKT&KHCN tham mưu

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Phòng QLKT&KHCN kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tham mưu quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) đối với các hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về việc hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; thời gian doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. Thành phần Tổ thẩm định có từ 7 đến 9 thành viên, gồm: Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo và 01 thư ký là chuyên viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên khác gồm đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; ngoài ra có thể mời thêm một số chuyên gia có liên quan.

- Bước 3: Thẩm định điều kiện trong thời hạn 07 ngày làm việc.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có quyết định thành lập, Tổ thẩm định tiến hành họp thẩm định hồ sơ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt. Tổ thẩm định có trách nhiệm đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp lập về tính đầy đủ, chính xác, đáp ứng các điều kiện theo quy định; lập biên bản họp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để đánh giá tính chính xác về mặt hồ sơ Tổ thẩm định đi đánh giá thực tế tại cơ sở

+ Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 02 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

- Bước 4: Trình UBND tỉnh xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp, trên cơ sở kết quả họp Tổ thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT, trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 6: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

 

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;  

- Bưu điện;

4

Hồ sơ thủ tục

 

a) Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ doanh nghiệp đã được cấp;

c) Bản thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại Điều 2 theo Mu s02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các minh chứng cho các nội dung thuyết minh gồm: Bản sao báo cáo Tài chính của doanh nghiệp 02 năm liền kề trước khi đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; bản sao các hợp đồng nghiên cứu, chuyn giao công nghệ, mua vật tư thiết bị phục vụ đổi mới công nghệ, sản phẩm... của Doanh nghiệp; bản sao hợp đồng lao động, bằng cấp của lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đang trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển tại doanh nghiệp; bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn còn hiệu lực của sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất; bản sao văn bản minh chứng về bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền cấp.

Số lượng: 02 bộ

5

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức hoặc cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

8

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Có giá trị trong thời hạn 05 năm).

9

Phí, lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy công nhận doanh nghip nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bản thuyết minh đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ban hành kèm theo Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018  của Thủ tướng Chính phủ..

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Doanh nghiệp đề xuất  doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện chi tiết sau:

1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

2. Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

3. Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tng doanh thu thuần hàng năm đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đạt ít nhất 2,5%.

4. Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

12

Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Quyết định số 3/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sunhg danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển khèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018  của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 


Biểu mẫu kèm theo: