1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

1

Tên thủ tục

Phê duyệt kế hoạch Khuyến nông địa phương

2

Trình tự thực hiện

 

Chương trình Khuyến nông cấp tỉnh hàng năm được thực hiện trên cơ sở chương trình Khuyến nông trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 5 năm (2016-2020; 2021-2025...)

- Bước 1: Trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng hợp, đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí khuyến nông gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT trước 30/9 hằng năm trong giờ hành chính, địa chỉ: 129 – Lê Hồng phong – TP Vinh Nghệ An.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chuyển về phòng Quản lý Kỹ thuật và KHCN tham mưu cho Sở, Phòng QLKT và KHCN phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức thẩm định nội dung và dự toán kinh phí và trình UBND tỉnh (đối với chương trình khuyến nông dài hạn 5 năm) hoặc trình Giám đốc sở (đối với chương trình khuyến nông hàng năm) trước ngày 15/11 hàng năm.

- Bước 3:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và trả kết quả về bộ phận một cửa và công bố theo quy định.

 

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích)

4

Hồ sơ thủ tục

 

- Tờ trình của Trung tâm khuyến nông đề xuất nhiệm vụ khuyến nông lên Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định kế hoạch và dự toán khuyến nông

- Bản chi tiết về nội dung và dự toán kinh phí khuyến nông kèm theo

- Các văn bản khác liên quan

Số lượng: 01 bộ

5

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức hoặc cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

8

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt

9

Phí, lệ phí

 Không

10

Cơ sở pháp lý

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông


Biểu mẫu kèm theo: