12. Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

1

Tên thủ tục

Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

2

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ  (12 ngày)

+ Chi cục Kiểm lâm thẩm định hồ sơ, hiện trường; tham mưu lãnh đạo Chi cục duyệt báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt;

- Bước 3: Phê duyệt và trả kết quả (05 ngày)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ

http://dichvucong.nghea.gov.vn

4

Hồ sơ thủ tục

 

-Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019;

-Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019;

-Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp;

-Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan;

-Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019.

- Số lượng: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Cơ quan phối hợp, tham mưu

Chi cục Kiểm lâm

9

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

10

Phí, lệ phí

Không

11

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019;

- Mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019.

12

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-Không

13

Cơ sở pháp lý

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Điều 7, Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 hướng dẫn một số nội dung đầu tư công trình lâm sinh.


Biểu mẫu kèm theo: