8. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

Phần 1. Thông tin thủ tục

1

Tên thủ tục

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

2

Trình tự thực hiện


- Bước 1: Tổ chức, cá nhâncó nhu cầu cấp chứng chỉ nguồn gốc lô giống cầnchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhânnộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An (Số 16, đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

+ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Sử dụng và PTR.

+ Phòng Sử dụng và PTR kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 3: Thành lập hội đồng thẩm định (15 ngày)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện trường và lập báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bước 4: Quyết định côngnhận nguồn giống(03 ngày)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận nguồn giống; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không công nhận và nêu rõ lý do.

- Bước 5:Trả kết quả

 Tổ chức, cá nhânmang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Kiểm lâmtỉnh Nghệ An để nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

3

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại địa chỉ dịch vụ công của tỉnh Nghệ An - http://dichvucong.nghean.gov.vn

4

Hồ sơ thủ tục


- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

5

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việctừ khi nhận đủhồ sơ hợp lệ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Nông nghiệp và PTNT

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

8

Kết quả thực hiện

- Quyết địnhcông nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

9

Phí, lệ phí

- Thu theo quy định tại Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ: 450.000 đồng/cây/lần bình tuyển

+ Phí bình, tuyển công nhận vườn cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/vườn/lần bình tuyển

+ Phí bình tuyển, công nhận rừng giống: 2.750.000 đồng/01 rừng giống/lần bình tuyển

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư30/2018/TT-BNNPTNT

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư30/2018/TT-BNNPTNT

- Quyết định công nhận nguồn giống theo Mẫu số 06 Phụ lục II và Mục B Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư30/2018/TT-BNNPTNT

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

12

Cơ sở pháp lý

- Điều 12, Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.Biểu mẫu kèm theo: