10. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với tỉnh không còn quỹ đất trồng rừng thay thế

1

Tên thủ tục

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với tỉnh không còn quỹ đất trồng rừng thay thế

2

Trình tự thực hiện

 

a. Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

          Bước 2: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ hợp lệ của Chủ dự án, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét trình UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thếthông báo bằng văn  bản cho Chủ dự án biết.

          Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban  hành văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, Chủ dự án nộp toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển  rừng cấp  tỉnh (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn).

          - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế theo văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của UBND tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định.

          - Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An.

          b. Trường hợp UBND cấp tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát  triển rừng để trồng rừng thay thế.

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

          Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ hợp lệ của Chủ dự án, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh lập hồ gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hồ gồm:

          + Văn bản của UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát  triển nông thôn nêu do không còn đất quy hoạch phát  triển rừng để trồng rừng thay thế kèm theo danh sách dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền  trồng rừng thay thế  theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Hồ đề nghị của Chủ dự án nộp.

            Trường hợp không cho phép sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp đơn và nêu rõ lý do

          Bước 3:

          + Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ hợp lệ của UBND cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét, bố trí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, thành phố khác (sau đây viết tắt nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế); văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng).

          + Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế, gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

          + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng của UBND cấp tỉnh nơi tiếp  nhận trồng  rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (hoặc quan được ủy quyền) thông báo bằng văn  bản cho  UBND cấp tỉnh liên quan, Quỹ Bảo  vệ  phát triển rừng Việt Nam Chủ dự án biết về số tiền Chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế.

          Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An.

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ

http://dichvucong.nghea.gov.vn

4

Hồ sơ thủ tục

 

- Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế:

          + Văn bản của Chủ dự án đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế;

          + Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

          + Báo cáo về diện  tích, hiện trạng rừng (theo mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành, chủ quản lý) dự kiến chuyển mục đích sử dụng; các tài liệu khác liên quan (nếu có);

          + Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Trường hợp UBND cấp tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay thế:

          + Văn bản của UBND cấp tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát  triển nông  thôn nêu do không  còn đất  quy hoạch phát  triển rừng để trồng rừng thay  thế kèm theo danh sách dự án thực hiện nghĩa vụ nộp  tiền  trồng rừng thay thế  theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Hồ đề nghị của Chủ dự án nộp.

          + Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

          + Báo cáo về diện tích, hiện trạng rừng (theo mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành, chủ quản lý) dự kiến chuyển mục đích sử dụng; các tài liệu khác   liên quan (nếu có);

          + Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Số lượng: 01 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp UBND cấp tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay thế: 65-67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân (chủ dự án)

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8

Kết quả thực hiện

Văn bản hành chính

9

Phí, lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu văn bản tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019.

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-Không

13

Cơ sở pháp lý

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Khoản 1, 2, 4 Điều 4, Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác


Biểu mẫu kèm theo: