Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
09.Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
8. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp và kiểm lâm
7. Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Lâm nghiệp và kiểm lâm
6. Thủ tục miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng Lâm nghiệp và kiểm lâm
5. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
4. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Lâm nghiệp và kiểm lâm
3. Thủ tục phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp và kiểm lâm
2. Thủ tục chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp và kiểm lâm
1. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II,III CITES (đối với nhóm động v Lâm nghiệp và kiểm lâm
14. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
13. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
12. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
11. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
9. Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt và bảo vệ thực vật
8. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt và bảo vệ thực vật
7. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt và bảo vệ thực vật
6. Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt và bảo vệ thực vật
5.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
4. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông kh Trồng trọt và bảo vệ thực vật
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>