Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
2. Cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
3. Cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
6. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
5. Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
4.Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
<<   <  1  >  >>