GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (20/06/2017 11:18 AM)

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chương trình nước sạch và VSMT NT


a) Dự án 1: Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn:


- Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 77% lên 77,7%, mức tăng 0,7%, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 79%, hoàn thành 100% kế hoạch.


 - Tiểu dự án 2:  Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học: Số trường học có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 65%. Cả năm ước đạt 66%, hoàn thành 25% kế hoạch.


- Tiểu dự án 3: Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: Số hộ gia đình nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 48% lên 49,0%, đạt mức tăng 1,0%, hoàn thành 33,33% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 51%, hoàn thành 100 % kế hoạch.


b) Dự án 2: Vệ sinh nông thôn:


- Tiểu dự án 1: Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: Số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 59 % lên 60,6 % mức tăng 1,6% hoàn thành 32% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 64%, hoàn thành 100% kế hoạch.


- Tiểu dự án 2: Xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế: Số trạm y tế xã có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 95,5%. Dự kiến đến hết năm đạt 95,5%.


c) Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện


Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động  Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống của ngành;  Thông tin - Giáo dục - Truyền thông; Giám sát - đánh giá thực hiện Chương trình; Kiểm soát chất lượng nước; Rà soát, cập nhật quy hoạch; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Cụ thể 6 tháng đầu năm đạt được như sau:


- Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMT, vận động cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện và đạt 30% kế hoạch năm


- Đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các huyện tổ chức thực hiện tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn.


2. Thực hiện dự án cấp nước sạch và VSMT NT vốn vay ADB


Dự án hoàn thành 2 hệ thống cấp nước sạch tập trung cho địa bàn 5 xã, đấu nối sử dụng  nước cho 9.039 hộ (hộ gia đình và các điểm công cộng), trong đó 1.013 hộ là đối tượng nghèo, hộ cận nghèo phụ nữ đơn thân có thu nhập duy nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 41.680 người sử dụng. Xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn, các điểm công cộng trong vùng dự án chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó, số hộ gia đình nghèo, cận nghèo phụ nữ có thu nhập duy nhất được tài trợ phần ngầm nhà vệ sinh là 678 hộ, số hộ gia đình xây dựng mới nhà vệ sinh thông qua Quỹ quay vòng vệ sinh (vốn gốc và quay vòng) là 1.164 hộ, số nhà vệ sinh trường học được xây dựng là 12 cái, số nhà vệ sinh các điểm công cộng được xây dựng là 3 cái. Công tác tuyền thông được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường. Kết quả thực hiện dự án thực sự đã cải thiện, nâng cao sức khỏe, đời sống người dân trong vùng, góp phần giúp các địa phương trong vùng thực hiện dự án hoàn thành các chỉ tiêu 5, 7, 17 của Bộ chỉ số xây dựng Nông thôn mới để hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới trước kế hoạch.


3. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017


3.1. Truyền thông:


- Hoạt động Cộng đồng - Thông tin, Giáo dục, Truyền thông ( CBA-IEC) là giải pháp cơ bản để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng và hiệu quả quản lý, sử dụng sau đầu tư. Nội dung, phương pháp hoạt động CBA-IEC sẽ được chuyển đổi mạnh từ hoạt động nâng cao "nhận thức" về nước sạch, vệ sinh sang hoạt động nâng cao "ý thức, hành vi, kiến thức, kinh nghiệm" trongxây dựng, sử dụng và bảo vệ công trình thông qua các hoạt động vận động, truyền thông, hướng dẫn các cơ chế chính sách, nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình.


3.2. Chính sách


Thực hiện xã hội hóa đầu tư và quản lý khai thác sau đầu tư hình thức đối tác công tư PPP theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông báo số 311/TB-CP ngày 05/8/2014 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến  kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tài Hội nghị trực tuyến về nước sạch và VSMT NT.


 3.3. Công nghệ


- Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung bơm dẫn: Áp dụng tối đa mô hình cấp nước sạch tập trung quy mô xã, liên xã để giảm thiểu sử dụng đất và chi phí đầu tư đầu mối công trình; có điều kiện áp dụng các công nghệ - kỹ thuật cấp nước tiên tiến; để đảm bảo bền vững chất lượng, khối lượng nước sử dụng và khả năng cân đối tài chính quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công tình.


Mô hình cấp nước và nhà vệ sinh trường học: Sử dụng phù hợp mô hình thiết kế mẩu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ưu tiên cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có để tránh lãng phí.


Mô hình nhà tiêu hộ gia đình: Áp dụng mô hình nhà tiêu 2 ngăn và nhà tiêu tự hoại đã được Bộ Y tế ban hành phù hợp với từng địa bàn và tập quán sinh hoạt của dân cư để đảm bảo hợp vệ sinh theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.


Nguồn tin: Trung tâm NSH & VSMTNT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>