GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
 
UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An (19/05/2020 07:44 PM)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XII về  Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết TW6 – Khóa XII; Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Phê duyệt Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 3 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống chăn nuôi, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn) phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan tiến hành tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để của các đơn vị, hoàn thiện đề án cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt. Tính đến ngày 11/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của 3 đơn vị (Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An).


Theo đó các đơn vị trên đã bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình mới. Trong đó, về tổ chức bộ máy của 3 trung tâm đều được cơ cấu lại, trong đó: Trung tâm Giống cây trồng sẽ giảm 01 Phòng chuyên môn (từ 4 phòng xuống con 3 phòng); Trung tâm Giống chăn nuôi giảm 01 Phòng chuyên môn (từ 4 phòng xuống còn 3 phòng); Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT giảm 01 Phòng (từ 3 Phòng xuống còn 2 phòng). Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp còn lại tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.


Phan Quang Tiến -  Phòng TCCB Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>