GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
 
Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An (03/11/2020 06:41 PM)

I. Kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia  TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 4/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An thì từ ngày 4/9/2019 đến ngày 5/10/2020, số lượng TTHC toàn ngành là 109 TTHC trong đó có 45 TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan Sở.

Trên cơ sở đó, ngày 16/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-SNN-VP về việc phê duyệt và công bố áp dụng Hệ thống quản lý chât lượng tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chính sách chất lượng và 51 quy trình (4 quy tình theo mô hình khung và 47 quy trình giải quyết công việc theo nhiệm vụ).

Ngày 16/01/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 155/KH-SNN-VP kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020.

Ngày 20/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 448/SNN-VP về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Sau khi rà soát lại TTHC của ngành, Sở đang trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tại Tờ trình số 2260/TTr-SNN-VP ngày 17/7/2020.

Ngày 6/10/2020 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3463/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh nghệ An và Quyết định số 3464/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Như vậy, toàn ngành hiện nay có 115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó có 108 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, 7 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục thủy sản và Chi cục Chăn nuôi và thú y do đặc thù của ngành. Có 57 thủ tục hành chính được giải quyết, tham gia giải quyết tại Cơ quan Sở.

Ngày 5/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các phòng Sở và Các Chi cục Thuộc Sở.

Ngày 26/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3572/SNN-VP về việc rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, trong đó Giám đốc Sở đã yêu cầu các phòng Sở tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình của các phòng đã tham mưu theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND và Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh; trong đợt rà soát này tại Cơ quan Sở có 66 quy trình, trong đó: 16 Quy trình được yêu cầu xây dựng mới; 50 Quy trình yêu cầu rà soát lại sửa đổi, bổ sung; 5 quy trình được yêu cầu bãi bỏ.

Ngày 28/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-SNN-VP về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hiện nay, Sở đang tiến hành rà soát xây dựng, sửa đổi các quy trình xử lý công việc theo Công bố mới của UBND tỉnh; theo kế hoạch, Sở tiến hành đánh giá nội bộ trong tháng 11/2020.

Trong các cuộc họp giao ban tháng, quý, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng Sở tiếp tục duy trì, áp dụng HTQLCL vào trong xử lý công việc đồng thời chỉ đạo Văn phòng Sở tham mưu rà soát, đối chiếu các TTHC và các Quy trình ISO của các phòng để tham mưu ban hành lại Quyết định phê duyệt công bố duy trì áp dụng hệ thống QLCL khi các VBQPPL thay đổi.

II. Thuận lợi, khó khăn

Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại Cơ quan Sở đã góp phần cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, xử lý công việc tại Cơ quan; xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị; cải tiến phương pháp làm việc; giúp cho công tác tham mưu, xử lý công việc của cán bộ, công chức được thông suốt, kịp thời, hiệu quả, hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính tại Cơ quan Văn phòng Sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

a. Thuận lợi:

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh để làm cơ sở thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015 được kịp thời, đầy đủ.

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở trong công tác Chỉ đạo, điều hành, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện.

- Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ chức và công dân biết.

- Giúp Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để kịp thời chỉ đạo.

- Hệ thống hồ sơ, tài liệu đã được sắp xếp, chỉnh lý tài liệu theo tiêu chuẩn ISO trong kho lưu trữ giúp việc sử dụng thuận tiện, dễ dàng tra cứu nhanh chóng trong quá trình giải quyết công việc.

- Cán bộ, công chức trong Cơ quan nhận thức tốt trong việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

b. Khó khăn, tồn tại:

- Các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, bổ sung điều chỉnh, nên Cơ quan phải thường xuyên rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính, trên cơ sở đó tại Cơ quan Sở mới xây dựng các quy trình phù hợp để xử lý công việc vì vậy mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào văn bản cấp trên.

- Ban chỉ đạo và tổ thư ký ISO phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL còn chưa được thường xuyên.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>