GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Ba đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình mới
 
Ba đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình mới (05/06/2020 05:45 PM)

Thực hiện Nghị quyết 19 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết TW6 – Khóa XII; Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Phê duyệt Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”.


Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 3 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống chăn nuôi, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn) phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan của Sở tiến hành tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để của các đơn vị, hoàn thiện đề án cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt. Căn cứ vào các văn bản tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT,  UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của 3 đơn vị (Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An).


Trên cơ sở các quy định của UBND tỉnh, các đơn vị trên thực hiện việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình mới. Trong đó, về tổ chức bộ máy của 3 trung tâm đều được cơ cấu lại, trong đó: Trung tâm Giống cây trồng sẽ giảm 01 Phòng chuyên môn; Trung tâm Giống chăn nuôi giảm 01 Phòng chuyên môn và 01 trạm giống chăn nuôi; Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT giảm 01 Phòng. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp còn lại tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.


Phan Quang Tiến - Phòng TCCB Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>