GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
 
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 (27/11/2019 10:06 AM)

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC


1. Ban hành kế hoạch


 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 1/2/2019 của UBND tỉnh về rà soát đánh giá TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-SNN-VP ngày 15/2/2019 kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.


2. Rà soát, đánh giá về TTHC


Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện đối với các TTHC đang được thực hiện tại Cơ quan Sở; các đơn vị thuộc Sở; UBND cấp huyện và UBND cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Ngay từ đầu năm Sở đã có Công văn số 473/SNN-VP ngày 28/2/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC, báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC trong Quý I/2019 trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 và các Văn bản QPPL, Văn bản chỉ đạo điều hành mới nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo lĩnh vực các phòng, đơn vị phụ trách, rà soát và đề xuất đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC đối với các TTHC chưa đề xuất cắt giảm (nếu có). Để đảm bảo việc rà soát được chặt chẽ, đúng sát với các văn bản QPPL mới, Sở tiếp tục có Công văn số 1127/SNN-VP ngày 23/4/2019 Yêu cầu các phòng, đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát TTHC theo quy định.

Ngày 24/5/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1447/SNN-VP gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 12/8/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 2350/TTr-SNN-VP đề nghị công bố Danh mcụ TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ngày 20/8/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 2425/TTr-SNN-VP về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 4/9/2019 UBND tỉnh có Quyết định số 3465/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An với 109 TTHC cấp Sở, 18 TTHC cấp huyện, 5 TTHC cấp xã; trong đó phê duyệt phương án đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết: 35 TTHC trong các lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.


Kết quả: Trong năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, đánh giá TTHC tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục TTHC cấp tỉnh: 109 TTHC, Cấp huyện 18 TTHC, cấp xã 5 TTHC; đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết: 35 TTHC cấp tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

Các danh mục TTHC được tỉnh công bố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu theo đúng trình tự, xin ý kiến góp ý của Văn phòng UBND tỉnh và hoàn thiện ý kiến góp ý của Văn phòng UBND tỉnh trong dự thảo trước khi trình UBND tỉnh Quyết định.


3. Thực hiện công khai


Sau khi được UBND tỉnh công bố danh mục TTHC Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các Văn bản hướng dẫn cho các đơn vị trong ngành, các huyện, thành, thị; các xã về trình tự thực hiện giải quyết trừng TTHC (Hướng dẫn số: 2768/HD-SNN-VP ngày 23/10/2019 hướng dẫn trình tự thực hiện tiếp nhận và giải queyét các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An); mặt khác: Sở công khai trên cổng thông tin điện tử và công khai tại trụ Sở.


II. ĐỀ XUẤT RÀ SOÁT ĐƠN GIẢN HÓA NĂM 2020


Trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật thường xuyên các văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, các Quyết định công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành liên quan để rà soát đối với các TTHC đang được thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn.

+ Thời gian thực hiện: Ngay khi có văn bản QPPL ban hành quy định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới nội dung liên quan đến TTHC.

+ Sản phẩm: Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng hồ sơ công bố trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giữ nguyên phương án đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết TTHC: 35 TTHC đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát đơn giản hóa các TTHC mới ban hành (căn cứ thực tế việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân để đưa ra phương án cắt giảm thời gian giải quyết)

 Nội dung thực hiện:

+ Rà soát, đánh giá TTHC, tính chi phí tuân thủ TTHC theo các biểu mẫu tại phụ lục VII, VIII, IX Thông tư 02/2017/TT-VPCP;

+ Hoàn thiện kết quả rà soát trình kết quả rà soát (gồm nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiếm nghị thực thi) trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh và xây dựng dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC (theo mẫu tại  phụ lục VI Thông tư số 02/2017/TT-VPCP); Trình UBND tỉnh phê duyệt trước tháng 8/2020.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2020 – 6/2020.

Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát đánh giá TTHC và phương án đơn giản hóa TTHC (gồm nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi); các biểu mẫu rà soát theo Phụ lục VII, VIII, IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (nếu có).

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT đã được rà soát, công bố: Thực hiện công khai các TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trên Cổng thông tin điện tử của Sở, thực hiện niêm yết công khai tại Sở, các đơn vị thuộc Sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Nguồn: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>