GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT từ ngày 10/10/2018 đến 10/10/2019 của Tỉnh Nghệ An
 
Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT từ ngày 10/10/2018 đến 10/10/2019 của Tỉnh Nghệ An (27/11/2019 10:14 AM)

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Tình trạng

Ghi chú


Quyết định

03/2018/QĐ-UBND 10/01/2018

Quy định quản lý thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đang còn hiệu lựcQuyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Quyết định

ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nghệ an theo nghị quyết số 14/2017/nq-hđnd ngày 20/12/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh

Hiệu lực thi hành: 15/4/2018Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND ngày12/12/2018

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2020.

Đang còn hiệu lựcNghị quyết

14/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đang còn hiệu lựcQuyết định

45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Đang còn hiệu lực
Nghị quyết


13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Quy định về chính sách khuyến kích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời điểm có hiệu lựcNgày 01/01/ 2019Quyết định

04/2019/QĐ-UBNDngày 19/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 48/2017/qđ-ubnd ngày 05/6/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nghệ an

Đang còn hiệu lựcQuyết định

05/2019/QĐ-UBND 19/02/2019

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ- UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Đang còn hiệu lựcQuyết định

15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Hiệu lực thi hành: 1/6/2019Quyết định

Số 14/2019/QĐ-UBND ngày 6/5/2019

Quy định về một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg  ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ.


Thời điểm có hiệu lực 16/5/2019Nghị quyết

06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

Nghị Quyết

Về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời điểm có hiệu lựcNgày 22 /7/2019Quyết định

29/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định

Về việc bãi bỏ Quyết định số:80/2008/QĐ-UBND  ngày 18/12/2008 và Quyết định số: 85/2010/QĐ-UBND  ngày 29/10/2010


Thời điểm có hiệu lựcNgày 04/8/2019Quyết định

33/2019/QĐ-UBND

Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hiệu lực thi hành 3/9/2019Quyết định

16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019

Về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2020

Hiệu lực thi hành 24/5/2019Nguồn tin: VP Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>