GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
kết quả rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến điều khoản chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp
 
kết quả rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến điều khoản chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp (11/01/2019 02:48 PM)

1. Kết quả rà soát, tổng hợp các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng:


Tổng số dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 67 dự án, cụ thể:


a) Tổng số các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên đã rà soát báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm 2017 (theo Công văn số 6570/BNN-TCLN ngày 08/8/2017):

 Các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng năm 2017 đã tổng hợp báo cáo tại các văn bản số: 7132/UBNN-NN ngày 18/9/2017; 9382/UBND-NN ngày 4/12/2017; 974/UBND-NN ngày 9/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An có tổng số: 31 dự án, với tổng diện tích 9.883,605 ha đất có rừng tự nhiên bị ảnh hưởng.  Trong đó: 1.455,605 ha thuộc nhóm có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác và 8.428,0 ha không thuộc nhóm các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

- Các dự án thuộc nhóm có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác: 27 dự án, với tổng diện tích 1.455,605 ha. Cụ thể:

+06 dự án thuộc nhóm an ninh- quốc phòng:            354,999 ha.

+ 07 dự án thuộc nhóm phát triển kinh tế - xã hội:     243,947 ha.

+ 14 dự án thuộc nhóm công trình phúc lợi xã hội: 856,659 ha.

- Các dự án không thuộc nhóm các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiện sang mục đích khác mà thuộc nhóm dự án thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, được đánh giá lại kết quả thực hiện, hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường: 04 dự án, với tổng diện tích 8.428,0 ha.


b) Tổng hợp các dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng rừng tự nhiên sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh được rà soát bổ sung trong năm 2018:

Tổng số dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên được rà soát bổ sung năm 2018: 36 dự án, với tổng diện tích 767,094ha đất có rừng tự nhiên bị ảnh hưởng. Cụ thể:  

- 27 dự án thuộc nhóm phát triển kinh tế - xã hội:   733,274 ha.

- 08 dự án thuộc nhóm công trình phúc lợi xã hội: 13,160 ha.

-01 dự án thuộc nhóm an ninh-quốc phòng:         20,660 ha.


  2. Diện tích rừng hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất do các tổ chức, cá nhân quản lý và dự kiến chuyển diện tích này vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh:

Trên cơ sở kết quả rà soát quỹ đất lâm nghiệp đã xác định được diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp dự kiến đưa vào quy hoạch 3 loại rừng là: 29.538,19 ha. Trong đó:

+ Diện tích rừng tự nhiên: 16.569,54 ha

+ Diện tích rừng trồng:      12.968,65 ha

Bao gồm dự kiến đưa vào rừng phòng hộ: 1.804,78 ha; rừng sản xuất: 27.733,41 ha.


Nguồn: Chi cục Kiểm lâm

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>