GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hướng dẫn điều kiện hành nghề thú y và yêu cầu VSTY tại các cơ sở khám, chữa bệnh động vật
 
Hướng dẫn điều kiện hành nghề thú y và yêu cầu VSTY tại các cơ sở khám, chữa bệnh động vật (25/05/2020 02:43 PM)

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13;


Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;


Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;


Đề tăng cường quản lý hoạt động hành nghề thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An hướng dẫn quy định về hành nghề thú y đối với các loại hình: tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật và yêu cầu VSTY tại các cơ sở như sau:


1. Về điều kiện hành nghề thú y và hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y


1.1. Điều kiện hành nghề thú y


- Đối với cá nhân hành nghề thú y, hành nghề tại các cơ sở khám, chữa bệnh động vật:

+ Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

+ Có đạo đức nghề nghiệp;

+ Có đủ sức khỏe hành nghề.

- Đối với tổ chức hành nghề thú y:

+ Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu hành nghề thú y;

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề.

 - Yêu cầu chuyên môn:

+ Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

+ Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

+ Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng Đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.


1.2. Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:


 - Đơn đăng ký (mẫu tại phụ lục 1 kèm theo);

 - Văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- 02 ảnh 4x6.


2. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở khám, chữa bệnh, phẫu thuật động vật và Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y


2.1. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở khám, chữa bệnh, phẫu thuật động vật


- Cơ sở khám, chữa bệnh động vật:

+ Địa điểm cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phù hợp;

+ Có nơi riêng biệt để nuôi giữ động vật;

+ Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cơ sở phẫu thuật động vật:

+ Có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất;

+ Có nơi nuôi giữ động vật trước và sau phẫu thuật;

+ Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.


2.2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y


- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện VSTY (Mẫu 01 - phụ lục 2).

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu 02- phụ lục 2).

Ngoài ra, cơ sở cần có các loại giấy tờ sau để phục vụ quá trình thẩm định, kiểm tra: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên đối với Chủ cơ sở và người trực tiếp làm việc tại cơ sở;

- Quy trình vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại cơ sở;

- Quy trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải;

- Các loại Sổ ghi chép về điều trị, vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải...


3. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y


- Tuân thủ các quy định của Pháp luật về thú y và Pháp luật có liên quan trong hành nghề.

- Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; tuân thủ và tham gia các hoạt động về thú y khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chấp hành việc kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc lấy mẫu kiểm nghiệm (nếu cần) theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực chăn nuôi thú y.

- Lưu giữ hồ sơ, sổ sách ghi chép các thông tin về chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị..., về khử trùng tiêu độc, thu gom, xử lý chất thải...

- Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y(đối với các loại hình: tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật) và Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán; cơ sởphẫu thuật động vậtvề Phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An(Số điện thoại: 02383.800.115).

        

                                                                                                                           Phụ lục 1

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y


Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An


Tên tôi là: .....………………….………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…..…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..

Bằng cấp chuyên môn: ...………………………………………………………….

Ngày cấp: ....……………………………………………………………………….

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại: ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hành nghề: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4x6)………., ngày….. tháng ….. năm 20....
Người viết đơn

(Ghi rõ họ tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ
GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

         

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An


Tên tôi là: …………………...……………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ..…...…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ..…………………………………………………………………

Bằng cấp chuyên môn: ………………………………………………………………

Đã được Chi cục...................................................... cấp Chứng chỉ hành nghề thú y:

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Số CCHN: ....………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ..…………………………………………………………………………..

Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên.

Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6. ………., ngày….. tháng ….. năm 20....
Người viết đơn

(Ghi rõ họ tên)


                                                                                                       


                                                                                                                       Phụ lục 2

                                                                                                                        Mẫu 01


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

..................., ngày........... tháng.......... năm .........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Kính gửi: ...........................................................................................................


Cơ sở ................................................................................................................; được thành lập ngày:....................................................................................................

Trụ sở tại:...........................................................................................................

Điện thoại:.............................................Fax:......................................................

Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số: .............................

.............................................................; ngày cấp:.......................................................đơn vị cấp:.......................................

Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số.................................................................

ngày cấp................................; Cơ quan ban hành Quyết định....................................

Lĩnh vực hoạt động:...........................................................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:..............................................................

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.............................; thời vụ:.................)

Đề nghị …………… .................................................cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở.

Lý do cấp/cấp lại:

Cơ sở mới thành lập       ; Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh       ;  Giấy chứng nhận ĐKVSTY hết hạn     


Xin trân trọng cảm ơn./.

Gửi kèm gồm:

- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu số 02);

- ......................................................................

- ......................................................................


CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên & đóng dấu)

                                                                               

                                 

                                                                                                                       Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      …..........……, ngày……tháng…….năm …..MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ


I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở:  ………………………………………….….…………

2. Mã số (nếu có): ……………………………………………………………..…………..

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…………

4. Điện thoại:  ……………….. ……………….. Email: ……………………………

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh

DN nhà nước                                    q     DN 100% vốn nước ngoài  q  

DN liên doanh với nước ngoài       q        DN Cổ phần                          q

DN tư nhân                                        q       Khác                                       q 

6. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………..........………

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ………………..………...…

............................................................................................................................................

8. Công suất thiết kế: ………………………………………………………....…………

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệuđầu vào:  ……………   m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :   ….……………………   m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :   ……………………….   m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:   ………………….  m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :   …….……………   m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở:

2. Trang thiết bị chính

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Tổng công suất

Năm bắt đầu

sử dụng3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

            Nước máy công cộng      □                          Nước giếng khoan  

            Hệ thống xử lý:       Có                          Không                           □

            Phương pháp xử lý: ……………………………………………................................

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

..............................................................:...........................................................................

...........................................................................................................................................

5. Người sản xuất, kinh doanh

- Tổng số: ………………. người, trong đó:

            + Lao động trực tiếp: …………….người.

            + Lao động gián tiếp: …………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:...................................................

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị…

- Tần suất làm vệ sinh:.......................................................................................................

- Nhân công làm vệ sinh: ................ người; trong đó......................của cơ sở và ..................

đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

Tên hóa chất

Thành phần chính

Nước sản xuất

Mục đích

sử dụng

Nồng độ8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

............................................................................................................................................

9. Những thông tin khác(nếu có):................................................................................

...........................................................................................................................................


Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu) |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>