GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hướng dẫn một số biện pháp về quản lý giết mổ lợn, tiêu hủy sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Hướng dẫn một số biện pháp về quản lý giết mổ lợn, tiêu hủy sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (12/06/2019 02:10 PM)

Ngày 10/6/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Hướng dẫn số 1591/HD-SNN-KHCN Hướng dẫn một số biện pháp về quản lý giết mổ lợn, tiêu hủy sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó lưu ý một số nội dung chính như sau:


1. Giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn


a) Cơ sở giết mổ tập trung trong vùng dịch


- Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khỏe, có kết quả xét nghiệm âm tính với mẩm bệnh DTLCP từ cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, ngoài vùng dịch thuộc phạm vi trong và ngoài tỉnh.

- Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật thú y và QCVN 01-100:2012/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư sổ 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012 của Bộ NN&PTNT) từ cơ sở chăn nuôi trực tiếp đến cơ sở giết mổ, không vận chuyển lợn đến các cơ sở thu gom tập trung để giảm thiểu nguy cơ lây lan mầm bệnh.

- Lợn xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ, cơ sở thu gom lợn được vệ sinh, khử trùng trước và sau mỗi lần thu gom, chất thải, nước thải được xử lý bảo đảm không lây lan mầm bệnh.

- Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyên đến cơ sở giết mổ, ngoài yêu cầu có xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP, lợn đã được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

+ Kiềm tra lầm sàng.

+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển lợn.

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khừ trùng phương tiện vận chuyển động vật.

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch...

- Sản phẩm lợn sau giết mổ phải xét nghiệm, có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP và được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật thú y được tiêu thụ trong tỉnh, trường hợp chuyển đi ngoại tỉnh tiêu thụ phải thực hiện kiểm dịch SPĐV theo quy định.


b) Cơ sở giết mổ tập trung ngoài vùng dịch


- Lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch: thực hiện theo khoản a Mục 1 như trên.

- Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ ngoài vùng dịch: thực hiện quy trình kiểm dịch theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT.

+ Kiểm tra lâm sàng

+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.

+ Niêm phong, kẹp chi phương tiện vận chuyển lợn.

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyền động vật

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.


c) Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch


- Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khỏe, có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP từ cơ sở chăn nuôi ở trong vùng dịch và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn tỉnh.

- Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật thú y, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y từ cơ sở chăn nuôi trực tiếp đến cơ sở giết mổ, không vận chuyển lợn đến các cơ sở thu gom tập trung để giảm thiểu nguy cơ lây lan mầm bệnh.

- Sản phẩm từ lợn sau giết mổ được vận chuyển bằng phương tiện theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật thú y và phải lấy mẫu sản phẩm lợn xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn tỉnh.


d) Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ngoài vùng dịch


- Lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch: thực hiện theo khoản c) Mục 1 trên và phải lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm, có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP được tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch.

- Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ ngoài vùng dịch: thực hiện theo quy định của Pháp luật về thú y và theo Thông tư 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT:

+ Kiểm tra lâm sàng.

+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển lợn.

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật.

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.


2. Lấy mẫu, xét nghiệm


a) Việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu phải tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT Ban hành kèm theo Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ NN&PTNT:

- Lấy mẫu để xét nghiệm:

+ Mẫu bệnh phẩm từ sản phẩm của lợn: Mẫu thịt, hạch, lách...

+ Đối với mẫu từ lợn để xét nghiệm mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Lấy mẫu máu vào ống nghiệm có chất chống đông, 03 ml/mẫu.

+ Đối với mẫu từ lợn để xét nghiệm định lượng kháng thể bệnh (Lở mổm long móng...): Lấy mẫu máu vào bơm tiêm 3-4 ml/mẫu, để chắt huyết thanh.

+ Bảo quản, vận chuyển mẫu: mẫu đặt trong hộp bảo quản có nhiệt độ từ 2°c đến 8°c trong thời gian vận chuyển. Phiếu gừi mẫu bệnh phẩm, danh sách mẫu kèm theo phải ghi rỗ ràng, đầy đủ các thông tin CUT12 cấp cho phòng xét nghiệm và phải đựng trong một túi nilon khác tách biệt các mẫu bệnh phẩm, tránh gây ướt làm thông tin không chính xác.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện tổ chức lấy mẫu và gửi mẫu về phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh càng nhanh càng tốt để gửi cơ quan xét nghiệm mầm bệnh DTLCP.

- Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải báo cho cơ quan thú y cấp huyện để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh DTLCP.


b) Số lượng mẫu được lấy như sau:


- Đối với trường hợp xuất bản, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 05 con lợn để gộp thành 01 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 05 con lợn. thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành 01 mẫu xét nghiệm.

- Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyền từ 100 đến 300 con lợn, lấy mẫu máu của 15 con lợn để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm.

- Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con lợn, lấy mẫu máu của 30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm.


c) Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở thu gom, kinh doanh lợn phải bảo cho cơ quan thú y cấp huyện để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh DTLCP. số lượng mẫu như sau:

- Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 10 con lợn để gộp thành 02 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở thu gom, kinh doanh có dưới 10 con lợn, thi phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành 01 mẫu xét nghiệm.

- Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con lợn, lấy mẫu máu của 30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm.

- Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con lợn, lấy mẫu máu của 60 con lợn để gộp thành 12 mẫu xét nghiệm.


d) Đối với cơ sở bảo quản sau giết mổ; cơ quan thú y cấp huyện lấy mẫu ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm.


e) Đối với cơ sở giết mổ, cơ quan thú y cấp huyện lấy mẫu ngẫu nhiên 05 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 01 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất.


f) Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị với lô hàng đã đăng ký vận chuyển để giết mổ và có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả lời kết quả. Đối với cơ sở thu gom, kinh doanh phải lấy mẫu xét nghiệm DTLCP theo từng đợt thu gom lợn, không được dùng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của đợt thu gom trước sử dụng cho đợt thu gom lợn sau.


g) Chủ cơ sở chăn nuôi, cơ sở thu gom, kinh doanh lợn, chủ cơ sở có sản phẩm từ lợn chi trả chi phi lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm theo quy định.


3. Xử lý lợn và sản phẩm từ lợn dương tính với mầm bệnh DTLCP


a) Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng, cơ sở thu gom, khu vực cách ly dương tính vơi mầm bệnh DTLCP; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy đinh.


b) Cơ sở giết mổ lợn, cơ sở bảo quản sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh DTLCP phải thực hiện việc tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn của các lô sản xuất dương tính với mầm bệnh DTLCP; ngừng sản xuất và tổng vệ sinh, sát trùng liên tục trong vòng 05 ngày trước khi giết, mổ, kinh doanh trở lại.


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>