GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Phòng Thanh Tra Sở
 
Phòng Thanh Tra Sở (24/11/2013 10:08 AM)


1. Thông tin chung:


Phòng Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An:


Địa chỉ: Số 129, Lê Hồng Phong, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An


SĐT phòng: 02383.830.078; 


Chánh Thanh tra Sở: Trần Hải Đường


DĐ: 0913274747                                          


Địa chỉ email: thanhtrasnn.na@gmail.comĐường dây nóng liên hệ: 0913274747; 0912435643  


2. Nhiệm vụ và quyền hạn.


Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham những và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:


1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.


2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.


3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.


4. Tuyên truyền, Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.


5. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.


6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.


7. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.


8. Chủ trì các đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều chi cục thuộc Sở; Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu.


9. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.


10. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


11. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


12. Tổng kết, rút kinh nghiệm ,tổng hợp báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.


13. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.


 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>