GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Phòng Kế hoạch Tài chính
 
Phòng Kế hoạch Tài chính (22/11/2013 02:00 PM)

Địa chỉ:    129 - Lê Hồng Phong - TP Vinh


Trưởng phòng: Phan Nguyên Hùng


ĐT:  0383 830 029


 

Chức năng, nhiệm vụ

 

Phòng Tài chính - Kế toán chủ trì tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế toán của ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cụ thể:

 

 1. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính, kế toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; tham mưu cho công tác tài chính - kế toán các chương trình, dự án, các đề tài khoa học của ngành phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước;

 

 2. Tổng hợp trình Giám đốc sở kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc ngành; chủ trì, phối hợp với các phòng ban Sở, các cơ quan liên quan thẩm định, trình Giám đốc sở giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án điều tra cơ bản, dự án khác thuộc ngân sách hành chính, sự nghiệp do các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo chế độ và quy định và pháp luật.

 

 3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí cấp phát qua Sở. Thẩm tra, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính cảu đơn vị dự toán trực thuộc, lập báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị dự toán cấp I theo chế độ kế toán hiện hành.

 

 4. Theo dõi, tổng hợp tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Sở quản lý; phân tích đánh giá, đề xuất với Giám đốc sở các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

 

 5. Tham gia xây dựng, cân đốikế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành. Tham mưu cho Giám đốc sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét.

 

 6. Tham gia các hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình, đề tài dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo sự phân công của Giám đốc sở.

 

 7. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm về chế độ tài chính - kế toán, đề xuất bổ sung hoàn thiện các chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật. Tham gia ý kiến với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc Sở quản lý.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>