GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chi cục Phát triển nông thôn
 
Chi cục Phát triển nông thôn (05/03/2014 04:42 PM)

I. Chức năng, nhiệm vụ                     

1- Chức năng 

Tham mưu giúp giám đốc Sở quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Chương trình sản xuất CT 135, Chương trình giảm nghèo KN-KL, Kinh tế Hợp tác, Kinh tế trang trại, Kinh tế hộ; Phát triển nông thôn; Chế biến, Bảo quản, Phát triển ngành nghề nông thôn, Thương mại, Nông, Lâm, Thuỷ sản và nghề muối; Bố trí dân cư, Di dân tái định cư và các chương trình dự án khác được UBND tỉnh và Sở nông nghiệp & PTNT giao. 

2- Nhiệm vụ        

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt các qui hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm ở các lĩnh vực: Kinh tế Hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, phát triển nông thôn, ngành nghề, làng nghề nông thôn, bố trí dân cư, di dân tái định cư, xoá đói giảm nghèo và các chương trình dự án khác được UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNTgiao;

 -Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực được UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT giao;

- Tổ chức cho địa phương, cơ sở, đơn vị thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt;

-  Về Hợp tác xã, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ:     

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển Hợp tác xã, kinh tế Hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển các loại Hợp tác xã Nông nghiệp, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn;

+ Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, các chương trình dự án, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại; xây dựng và nhân rộng các loại mô hình Hợp tác xã, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại;

+ Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, chủ trang trại, tập huấn, đào tạo nghề cho xã viên hợp tác xã nông nghiệp;

-  Về phát triển nông thôn:

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách về phát triển nông thôn, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển nông thôn;

+ Tham gia xây dựng các tiêu chí, tiêu thức về nông thôn mới, để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt, qua đó tổ chức xây dụng mô hình, tổ chức rút kinh nghiệm để nhân diện rộng;

+ Phối hợp với UBND các huyện để quản lý qui hoạch, triển khai các qui hoạch, kế hoạch phát triển về: Nông thôn mới ở các địa phương.

-  Về bố trí dân cư:

 + Tham mưu cho Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng các chương trình dự án về bố trí dân cư trong Nông nghiệp và nông thôn;

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư, di dân tái định cư;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, qui hoạch, kế hoạch về bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn;

+ Tổng kết và nhân rộng các mô hình về bố trí dân cư.

-  Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản:

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh ban hành qui hoạch, quản lý qui hoạch và các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản gắn với sản xuất và thị trường, cơ giới hoá phục vụ sản xuất: Nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề;

+ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản, cơ điện nông nghiệp và ngành nghề, làng nghề nông thôn, bằng việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui trình công nghệ các điều kiện sản xuất theo qui trình nhà nước của từng cơ sở sản xuất;

+Tổ chức thực hiện công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối;

 + Hướng dẫn, kiểm tra việc sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, dự trữ muối trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn và tổ chức để các Hợp tác xã, các làng nghề tham gia hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, sản phẩm làng nghề.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp & PTNT giao hoặc theo qui định của Pháp luật.

II  Cơ cấu tổ chức:

 1. Lãnh đạo Chi cục: 

Gồm Chi cục trưởng và các phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm theo quy định hiện hành. ( 3 người )

  1. Ông Trần Văn Quỳ  - Chi cục trưởng 

   2. Ông Nguyễn Hồ Lâm -  P. Chi cục trưởng

  3. Ông Võ Trọng Ngọ  P. Chi cục trưởng

  2. Các phòng, Ban đơn vị trực thuộc

  a. Các Phòng:

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính  

  2. Phòng Kế hoạch -Tài chính   

  3. Phòng Kinh tế hợp tác & Kinh tế hộ 

  4. Phòng Quản lý chỉ đạo                     

  5. Phòng Chế biến nông, lâm, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn  

  b. Các Ban:

 - Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Kỳ Sơn           

 - Ban Phát triển nông thôn  miền núi huyện Tương Dương

 - Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Con Cuông     

 - Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quế Phong     

 - Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quỳ Châu       

 - Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quỳ Hợp 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>