GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 

Trụ sở: Số 55 Nguyễn Sinh Sắc - Cửa Nam, TP. Vinh - Nghệ An


Điện thoại : (0238)3.844.586


Fax: (0238) 3 848 560 


E-mail:  chicucthuynghean@gmail.com


-->
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (05/03/2014 04:55 PM)


CƠ CÂU TỔ CHỨC – BỘ MÁY CHI CỤC THÚ Y TỈNH NGHỆ ANNGUYỄN THẾ ĐỘ- Chi cục trưởng  - Cơ quan: (0238) 3.854.629 ; Nhà riêng: (0238) 3.834.978; Di động: 0913.391.99;  E-mail: nguyenthedotyna@gmail.com


TRẦN MINH HẠNH - Phó Chi cục trưởng - Cơ quan: (0238) 3.535.647; Nhà riêng: (0238) 3.845.219; Di động: 0913.274.631;  E-mail: tranminhhanhtyna@gmail.com


 ĐẶNG VĂN MINH – Phó Chi cục Trưởng - Nhà riêng: (0238) 3.562.024; Di động: 0903.231.565

Email: dvanminh@gmail.com


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN


1. Phòng Tổ chức - Hành chính: Điện thoại: (0238) 3.535.494


2. Phòng Dịch tễ thú y & Thủy sản: Điện thoại: (0238) 3.800.115


Email: phongdichtenghean@gmail.com


3. Phòng Thanh tra Pháp chế: Điện thoại: (0238)3.535.712


E-mail: phongthanhtracctyna@gmail.com


4. Phòng Kiểm dịch động vật: Điện thoại: (0238)3.540.325


E-mail: phongkdcctyna@gmail.com


5. Phòng Kế hoạch – Tài vụ: Điện thoại: (0238)3.535.056


E-mail: phongtaivutyna@gmail.comVỊ TRÍ CHỨC NĂNG


Chi cục là cơ quan trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y.


Chi cục có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước đảm bảo kính phí hoạt động theo quy định hiện hành.  


       Kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2009 đơn vị thực hiện hoạt động theo quyết định Số: 04/2009/QĐ-UBND ngày 05  tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh An (Về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An


Trụ sở đóng tại số 55 Nguyễn Sinh Sắc – Cửa Nam - TP Vinh - Nghệ An.


 1. Chức năng:Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y (bao gồm động vật trên cạn dưới nước và lưỡng cư) trên địa bàn tỉnh.  


2. Nhiệm vụ và quyền hạn:


a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thú y (bao gồm động vật trên cạn dưới nước và lưỡng cư) thuộc phạm vi quản lý Chi cục theo qui định của pháp luật và phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


b) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về công tác thú y (bao gồm động vật trên cạn dưới nước và lưỡng cư) và quản lý, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân công;


c) Điều tra, phát hiện và chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh động vật dưới nước, trên cạn và lưỡng cư. Kiểm tra tình hình dịch bệnh và vệ sinh thú y đối với cơ sở giống vật nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố dịch và bãi dịch hoặc dịch mới nguy hiểm cho động vật, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;


d) Quản lý, chỉ đạo công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thuỷ sản. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh động vật trên cạn, dưới nưới và lưỡng cư theo quy định của pháp luật. Giám sát, xác nhận việc thực hiện các biện pháp xử lý theo qui định của nhà nước;


đ) Quản lý nhà nước về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Việc khử trùng, tiêu độc các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm động vật trên cạn, dưới nưới và lưỡng cư theo quy định của pháp luật;


e) Quản lý việc sản xuất, bảo quản, dự trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc, vật tư thú y đối với động vật trên cạn, dưới nưới và lưỡng cư. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng Vắc xin phòng dịch trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật;


f) Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ hành nghề về thú y (bao gồm cả động vật và thuỷ sản) theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;


g) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế, chính sách về thú y nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm;


h) Triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thuốc thú y (bao gồm cả động vật và thuỷ sản). Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thú y theo qui định của pháp luật và sự phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


i) Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, xử lý các vi phạm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo qui định của pháp luật;


k) Quản lý nhà nước về công tác thú y đối vói đội ngũ thú y cơ sở;


l) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tài sản được giao theo qui định của nhà nước và sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh;


m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc theo quy định của pháp luật. 


TỔ CHỨC - BỘ MÁY

Ban Lãnh đạo Chi cục Thú y gồm Chi cục trưởng và 2 - 3 Phó Chi cục trưởng.


Chi cục trưởng do Giám đốc Sở NN và PTNT bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.


Các Phó Chi cục trưởng do Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thú y.


Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng Trạm, Phó Trưởng Trạm do Chi cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.


Căn cứ vào yêu cầu  nhiệm vụ trước mắt, bộ máy của Chi cục Thú y được tổ chức như sau:


- Phòng Dịch tễ thú y và Thuỷ sản;


- Phòng Kiểm dịch động vật;


- Phòng Tổ chức - Hành chính;


- Phòng Thanh trapháp chế;


- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;


- Các đơn vị trực thuộc:


+ 21 Trạm thú y tại các huyện, thành phố, thị xã: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Yên Thành, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà, TX Hoàng Mai.


+ 3 Trạm Kiểm dịch động vật: Kiểm dịch động vật Bắc, Kiểm dịch động vật Nam Nghệ An và Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Nậm Cắn./.


 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>