GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chi cụcThủy sản
 
Chi cụcThủy sản (05/03/2014 04:32 PM)

I-. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ.

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônquản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực Khai thác vàBảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tình UBND tỉnh ban hành theo quy định hiện hành.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. 

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp chấp hành quy định về bảo vệ, phát triển và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Chỉ đạo, hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trư­ơng, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật chuyên ngành, chương trình phát triển thuỷ sản đã đ­ược phê duyệt.

đ) Phối hợp với các cơ quan Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông thuỷ, Cảnh sát môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã... đảm bảo thực thi pháp luật về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

e) Về khai thác thuỷ sản:

- Tham m­ưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành  và tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách phát triển khai thác thuỷ sản, dịch vụ hậu cần, mô hình tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ hoặc các ngành nghề khác; khuyến khích phát triển khai thác thuỷ sản ở các vùng biển xa bờ; các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thuỷ sản; quản lý khai thác, ngư­ trư­ờng khai thác dựa vào cộng đồng đối với vùng biển ven bờ;

- Tổ chức thống kê, đánh giá sản l­ượng khai thác nguồn lợi thuỷ sản thuộc địa bàn tỉnh và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Kiểm tra các loại ngư­ lư­ới cụ đ­ược phép khai thác theo quy định ;

- Hư­ớng dẫn và thực hiện các quy trình, thủ tục về cấp và thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản cho các tàu cá hoạt động theo quy định hiện hành;

- Hướng dẫn các quy định về mẫu sổ, chế độ quản lý và nội dung ghi nhật ký khai thác thuỷ sản; nội dung, chế độ báo cáo khai thác thuỷ sản; đánh dấu tàu, thuyền và ngư­ cụ đang sử dụng tại ng­ư trư­ờng theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh các sản phẩm trong quá trình khai thác; tổ chức xây dựng các mô hình quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có sự tham gia của cộng đồng;

- H­ướng dẫn UBND các huyện, xã xây dựng quy chế quản lý khai thác thuỷ sản ở tuyến ven bờ, sông, hồ, đầm, phá, các vùng n­ước tự nhiên khác trên địa bàn; đăng ký hoạt động tàu cá cho các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý theo phân cấp;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động của người và tàu, thuyền cá hoạt động trên biển theo qui định; 

- Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành thủy sản.

f) Về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản:    

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách, đề án, dự án, các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác bảo tồn, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Giám sát, kiểm tra và bảo vệ các loại thuỷ sản cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn; các loài thuỷ sản cần đ­ược bảo tồn, tái tạo và phát triển; tỷ lệ, chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thuỷ sản đ­ược phép khai thác; các phương pháp, loại nghề, kích thư­ớc mắt l­ưới và mùa vụ khai thác thuỷ sản;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức đánh giá nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi nhà nước giao;

- Giám sát môi trư­ờng thuỷ sinh tự nhiên về thuỷ sản và đề xuất, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp về bảo vệ môi trư­ờng;

- Xây dựng, trình Sở chương trình, dự án, kế hoạch về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt 

g) Về Quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần, dịch vụ nghề cá:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý và kiểm tra giám sát cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá và chợ thuỷ sản đầu mối trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quy chế hoạt động, thu phí và lệ phí;Kiểm tra chất lư­ợng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư­ờng của tàucá;

- Kiểm tra, giám sát kỹ thuật các cơ sở đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá; các thiết bị hàng hải, cơ khí, các thiết bị lạnh, các thiết bị an toàn và cơ khí khai thác thuỷ sản lắp đặt, sử dụng trên tàu cá;

- Cấp phép, phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá đóng mới, cải hoán tàu cá theo phân cấp và uỷ quyền của Giám đốc Sở;

- Tổ chức thực hiện đăng kiểm, đăng ký tàu cá, đăng ký thuyền viên tàu cá cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo tai nạn tàu cá theo định kỳ quý, năm và đột xuất theo quy định.

h) Chỉ đạo triển khai các hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; phát triển cơ sở dịch vụ thuỷ sản; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Tổ chức các dịch vụ cung ứng liên quan đến công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thuyền, trang thiết bị (đăng kiểm) và kiểm định kỹ thuật an toàn các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn;

k) Dự báo, thông báo ngư trường khai thác hải sản; tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực nghề cá; tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật.

l)Đề xuất, trình Sở chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

m) Về hợp tác quốc tế: Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế các chương trình, dự án theo sự phân công của Giám đốc Sở.

o) Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo phân công của Giám đốc Sở.

p) Về Thanh tra chuyên ngành(bao gồm cả đội tàu kiểm ngư):

- Phối hợp với các lực l­ượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tàu cá, cơ sở hậu cần, dịch vụ nghề cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh;

- Giải quyết hoặc tham gia giải quyết, khiếu nại tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành của Chi cục;

- Thanh tra chuyên ngành về quản lý tàu cá, cơ sở hậu cần, dịch vụ nghề cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Thanh tra viên và phư­ơng tiện, trang bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ trang bị cho Thanh tra chuyên ngành bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định.

q) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở; thực hiện các chế độ tiền l­ương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật.

r) Trình Sở dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, dài hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định của pháp luật. Tổ chức bồi d­ưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.       

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo: Chi cục trưởng, 2 Phó Chi cục trưởng;

b) Các phòng ban chuyên môn giúp việc:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở hậu cần nghề cá;

+ Phòng Quản lý Khai thác thuỷ sản;

+ Phòng Quản lý nguồn lợi và Môi tr­ường thuỷ sản;

+ Thanh tra chuyên ngành;

+ Trạm Kiểm ngư và Đăng ký đăng kiểm tàu cá Diễn Châu. (phục vụ tại 3 huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò);

+ Trạm Kiểm ngư và Đăng ký đăng kiểm tàu cá Quỳnh Lưu.

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

 Đơn vị được thành lập từ năm 1991 theo quyết định 344/QĐ-UB ngày 30/10/1991 của UBND tỉnh Nghệ An, mang tên là Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản với 12 biên chế.

III. HỌ TÊN, CHỨC VỤ, SỐ ĐIỆN THOẠI

1.      Lãnh đạo:

 Chi cục trưởng : Nguyễn Chí Lương

Điện thoại:  0913 274 599

Email:  nguyenchiluong62@gmail.com

2.  Phó Chi cục trưởng:

1. Trần Đăng Tuấn

Điện thoại:  0915 324 574

Email:         trandangtuan59@gmail.com

2. Chu Quốc Nam

         Điện thoại: 0979 789 699

        Email: chuquocnam2001@yahoo.com

Nhân viên phụ trách thông tin: Phan Thị Dung

Điện thoại:  097 727 0047

Email:  thuydung3788@gmail.com

3. Thông tin giao dịch của cơ quan:

Địa chỉ trụ sở chính : Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thúy sản Nghệ An

Số 80 – Ngô Sỹ Liên – Tp Vinh - Nghệ An.

Số điên thoại :        0383 566 900

Fax:                        0383 566 900

Email:                    

IV. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

1. Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác & bảo vệ nguồn lợi thúy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên biển.

V. QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

- Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu đội tàu và cơ cấu nghề nghiệp khai thác. Hoàn thiện công nghệ khai thác hải sản xa bờ, chuyển đổi hợp lý cơ cấu đội tàu vùng lộng. Tăng nhanh số lượng tàu thuyền có công suất lớn (trên 90CV trở lên) để tham gia khai thác ở vùng đánh cá chung – Vịnh Bắc bộ theo hiệp định đã ký kết với Trung Quốc; phân đấu đến năm 2015 có 900 tàu cá và năm 2020 có 1200 chiếc trên 90CV; củng cố, bố trí tàu thuyền khai thác  theo tuyến, theô vùng, sắp xếp lại nghề nghiệp khai thác; du nhập nghề mới và đổi mới công nghệ,  dự báo ngư trường nhằm khai thác bền vững, đi đôi với bảo vệ và phat triển nguồn lợi thủy sản.

- Định hướng phát triển cơ cấu nghề nghiệp theo hướng tăng tỷ lệ kiêm nghề lên 1,3 vào năm 2015 và đến 2020 đạt 1,5 trên cơ sở khuyến khích tăng kiêm nghề các laọi nghề đánh bắt vùng khơi như: câu, chụp cá, mực; giã đôi; duy trì và giảm dần các loịa nghề đánh bắt vùng lộng và ven bờ như: vó mành, vây, vó, xăm và bỏ hẳn các nghề đáy, te,…

 - Tăng cường cơ sở hạ tầng dịnh vụ hậu cần nghề cá để tăng số ngày bám biển của tàu thuyền khai thác, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đánh bắt trên biển và bảo vệ an ninh vùng biển; làm tốt công tác bảo quản sau khai thác, chế biến và thị trương tiêu thụ để nâng cao hiệu quả khai thác

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>