GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công văn số 2430/VPCP-NN ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ, về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
Kế hoạch số 3088/KH-BNN ngày 23/4/2018 của Bộ NN và PTNT về KH tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành NN
Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 06/12/2016 của BTV TUvề đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh NA theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020
Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
Quyết định số 1129/QĐ-BNN ngày 30/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 16/6/2013
Công văn số 731/SNN-KHTC và Công văn số 732/SNN-KHTC ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Công văn số 1757/UBND-NN ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc Hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và PT bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh số 12 - kL-TU ngày 27/10/2016 về kết quả 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành NN và PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và pt bền vững giai đoạn 2013 - 2020
<<   <  1  2  3  4  >  >>