GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tự kiểm tra, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017
 
Tự kiểm tra, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017 (29/12/2017 11:00 AM)

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; PTNT; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động thuộc các đơn vị và tại Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua tự kiểm tra, đến nay chưa phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Là Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT, đây là lĩnh vực rộng, địa bàn trải rộng trên toàn tỉnh, trong thời gian qua tình hình vi phạm phát luật trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT còn diễn ra nhiều, như: Tình trạng chặt phá rừng trái phép; buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép; vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

I. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo

Sở Nông nghiệp & PTNT đã kịp thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chánh sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, cụ thể:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức 12; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2017; Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh nông nghiệp & PTNT năm 2017, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân, qua đó góp phần phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay tại cơ sở, đặc biệt là ở vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về PCTP, TNXH:

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác PCTP trong tình hình mới; Chi thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bào an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW cùa Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020 tại Công văn số 2269/SNN-VP ngày 09/9/2016.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (tại Công văn số 2474/SNN-VP ngày 05/10/2017).

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

+ Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005; Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 21/01/2014 về “Biện pháp vận động quần chủng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND.NC về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học"; Chí thị số 26/CT-UBND về “Xây dựng củng cố nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 172/CT-UBND ngày 25/10/2014 “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Kế hoạch số 324/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 79/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;Kế hoạch số 39/KH-UBND-NC ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ NTTQ năm 2017; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.

+ Ban hành kế hoạch số 182/KH-SNN-VP ngày 02/02/2017 về kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017.

+ Đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017 tại công văn số 1795/SNN-VP ngày 20/7/2017. 

+ Đôn đốc, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1803/SNN-VP ngày 30/8/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

+ Công văn số 2333/SNN-VP ngày 20/9/2017 giao nhiệm vụ tự kiểm tra và báo cáo việc chấp hành pháp luật về bảo vệ Bí mật Nhà nước từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2017 tại các phòng, ban, đơn vị.

+ Công văn số 782/SNN-VP ngày 10/4/2017 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Công văn số 1130/SNN-VP ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối, điều kiển mã độc Wannacry; Công văn số 1466/SNN-VP ngày 21/6/2017 về việc phòng, chống hoạt động xâm nhập, tấn công vào hệ thống thông tin mạng.

+ Công văn số 2558/SNN-VP ngày 16/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị và cán bộ công chức trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1044/QĐ-SNN-VP ngày 11/10/2012ban hànhQuy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Ngành Nông nghiệp & PTNT; Công văn số 1026/SNN-VP ngày 04/5/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về danh mục bí mật nhà nước thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT;

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) năm 2017.

- Chỉ đạo báo cáo kết quả thựchiện Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh về mở cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân PCTP và TNXH

Công tác tuyên truyền vận động cán bộ CCVC chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội luân được Sở Nông nghiệp & PTNT quan tâm chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Phổ biến, học tập, quán triệt nội dungnội dung Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2017;các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh nông nghiệp & PTNT năm 2017, chương trình xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác PCTP trong tình hình mới; Chi thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bào an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW cùa Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An,Kế hoạch số 39/KH-UBND-NC ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ NTTQ năm 2017; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 đến các Phòng, ban, đơn vị trong toàn ngành; các Phòng ban, đơn vị phối hợp với cấp ủy, các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn ngành.

- Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (tại Công văn số 2474/SNN-VP ngày 05/10/2017) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

- Giám đốc Sở đã quán triệt lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ tại các cuộc họp giao ban Quý, tháng của Sở. Các đơn vị đã đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ vào chương trình, nhiệm vụ công tác thường xuyên của đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ trong ngành phải là những người gương mẫu trong chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh quyết liệt trong phòng, chống tội phạm; vận động người thân và cộng đồng chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan tới tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cán bộ công chức, viên chức tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; luôn đề cao cảnh giác và phòng ngừa, tố giác tội phạm và nghi vấn tội phạm; vận động gia đình nơi cư trú tham gia phòng, chống tội phạm.

- Công tác kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm:

+ Qua kiểm tra, cán bộ CCVC của Sở Nông nghiệp và PTNT không phát hiện, không có cán bộ CCVC nào vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm.

+ Việc quản lý công cụ hỗ trợ của đơn vị chức năng được thực hiện theo đúng quy định.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, năm đến tháng 10/217 đã phổ biến và vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn ngành tham gia các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông. Tổ chức treo băng rôn trước Trụ sở cơ quan để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước để cán bộ cống chức và người dân biết để tìm hiểu và chấp hành (tính đến tháng 10/2017 đã treo được 09 lượt băng rôn).

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2017; quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005; Kế hoạch số 43-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 324/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 39/KH-UBND-NC ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ NTTQ năm 2017; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.

Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành kế hoạch số 182/KH-SNN-VP ngày 02/02/2017 về kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017.

- Công tác lãnh đạo của Đảng về các mặt tư tưởng, chính trị luôn được tăng cường; Đảng uỷ Sở và các Đảng bộ, Chi bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đảng uỷ, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên của Ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng ủy, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đơn vị của Sở xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Đảng bộ, chi bộ; các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã gắn việc triển khai xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hoạt động của các đối tượng xấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các hoạt động quần chúng, thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan và địa phận hè phố, đường phố.

- Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017:

Sở Nông nghiệp & PTNT đã đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017 tại công văn số 1795/SNN-VP ngày 20/7/2017.

Lựa chọn khẩu hiệu “Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017” treo trước cơ quan Sở mặt tiền đường Lê Hồng Phong, TP Vinh từ ngày 25/7 đến 19/8/2017. Mục đích là để tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, kể cả người dân khi đến làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm hiểu về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, cũng như nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ ANTQ, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Đồng thời chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.

- Công tác xây dựng lực lượng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực cơ quan; nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đảng viên luôn đề cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nhằm đảm bảo góp phần trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

+ Lực lượng bảo vệ của cơ quan, đơn vị thuộc Sở luôn được quán triệt, kiểm tra về chuyên môn nhằm đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phòng chống tội phạm khi xảy ra. Tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 3 bảo vệ thực hiện nhiệm vụ 24/24, trong đó có 2 bảo vệ được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do cơ quan thuê của Công ty Vệ sỹ Nhật Hoàng, qua đó đảm bảo trật tự, an toàn và phòng chống tội phạm.

+ Thành lập lực lượng dân quân tự vệ của Sở Nông nghiệp & PTNT; Ban Chỉ uy phòng chống thiên tai và TKCN và Đội xung kích, ứng cứu phòng chống thiên tai và TKCN, Đội PCCC cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Sở Nông nghiệp & PTNT đã kịp thời triển khai chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnhtỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép.

Kết quả phát hiện và xử phạt từ đầu năm đến nay như sau:

- Thanh tra 51 cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, phát hiện và xử phạt 11 cơ sở vi phạm nộp ngân sách với số tiền 79.800.000 đồng.

- Về lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Thực hiện 04 cuộc thanh tra, 31 cơ sở, phát hiện 02 cơ ở vi phạm, xử phạt 5.000.000 đồng. Số cuộc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính: 84 trường hợp; xử phạt số tiền 278.673.000 đồng.

- Về lĩnh vực thuỷ sản:

+ Kiểm tra phát hiện 03 tổ chức và 08 cá nhân vi phạm trong sản xuất kinh doanh thức ăn và chế phẩm xử lý môi trường, chế phẩm sinh học, xử phạt số tiền 185.000.000 đồng

+ Tổng số phương tiện tàu thuyền kiểm tra 2.998 lượt phương tiện (kiểm tra trên biển:1.228 phương tiện; cửa lạch: 1.770 phương tiện). Lập biên biên bản xử phạt vi phạm hành chính: 48 phương tiện (12 phương tiện sử dụng kích điện khai thác thủy sản; 30 phương tiện hoạt động sai nội dung ghi trong giấy phép khai thác thủy sản về vùng khai thác; 06 phương tiện có các hành vi vi phạm khác). Tổng số tiền xử phạt vi phạm HC: 266.100.000 đồng.

+ Tang vật tịch thu:03 chiếc kích điện và 02 lưới giã.

- Về lâm nghiệp: Tổng hợp từ đầu năm đã phát hiện xử lý 694 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.283,05 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 11.686.789.000 đồng.

- Về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong năm đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, kiểm tra 38 cơ sở, xử phạt hành chính 09 cơ sở với số tiền 55.050.000 đồng.

II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỚI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Sở Nông nghiệp & PTNT xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

1.Tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTP,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức, tinhthần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh PCTP, TNXH, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tự do dân chủ nhân quyền, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan để kích động gây mất ổn định chính trị nội bộ. Nâng cao ý thức PCTP, bài trừ tệ nạn xã hội, gìn giữ trật tự an ninh.

2.Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốccác phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn liền với nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh và kế hoạch, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4.Thường xuyên phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh giao liên quan đến công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5.Tổ chức triển khai các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác an ninh, an toàn ngành nông nghiệp, PCCC, PCTT,...Phối hợp với chính quyền, công an địa phươngđể thực hiện tốt nhiệm vụ PCTP, TNXH và bảo vệ ANTQ trên địa bàn và tại cơ quan, đơn vị.

6.Phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực nông nghiệp & PTNT, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...

7.Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.


Nguồn tin: VP Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>