GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 
Tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (08/07/2019 09:46 AM)

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện


Sở Nông nghiệp & PTNT đã kịp thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, cụ thể:


- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức 12; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2019; Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp & PTNT năm 2019, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân, qua đó góp phần phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay tại cơ sở, đặc biệt là ở vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.


- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về ANTT; Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh quy định Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030...


- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về PCTP, TNXH:


+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bào an ninh, trật tự trong tình hình mới; đẩy mạnh việc thực hiện gắn với sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo về ANTQ trong tình hình mới” gắn với công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 21/4/2014 của Bộ Công an và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.


- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:


+ Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005; Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 21/01/2014 về “Biện pháp vận động quần chủng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND.NC về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học"; Chỉ thị số 26/CT-UBND về “Xây dựng củng cố nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 172/CT-UBND ngày 25/10/2014 “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Kế hoạch số 324/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 79/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019;


+ Ban hành kế hoạch số 392/KH-SNN-VP ngày 20/02/2019 về kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.


+ Đôn đốc, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1803/SNN-VP ngày 30/8/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.


- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị và cán bộ công chức trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1044/QĐ-SNN-VP ngày 11/10/2012ban hànhQuy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Ngành Nông nghiệp & PTNT; Công văn số 1026/SNN-VP ngày 04/5/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về danh mục bí mật nhà nước thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.


- Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp tốt với Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đảm bảo an ninh an toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT; công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứa nạn cứu hộ được quan tâm thường xuyên.


2. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ ANTQ


Công tác tuyên truyền vận động cán bộ CCVC chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Sở Nông nghiệp & PTNT quan tâm chỉ đạo thực hiện, cụ thể:


- Tiếp tục phổ biến, học tập, quán triệt nội dungNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2019;các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp & PTNT năm 2019, chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo 135, 30a,...


- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác PCTP trong tình hình mới; Chi thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bào an ninh, trật tự trong tình hình mới;…đến các Phòng, ban, đơn vị trong toàn ngành; các Phòng ban, đơn vị phối hợp với cấp ủy, các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn ngành.


- Lãnh đạo Sở đã quán triệt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ, lồng ghép nội dung kết hợp tại 11 cuộc họp gồm: giao ban Quý I, II, Hội nghị Tổng kết, Sơ kết ngành nông nghiệp hằng năm và giao ban hàng tháng của Sở. Các đơn vị đã đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ ANTQ vào chương trình, dự án, nhiệm vụ công tác thường xuyên của đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ trong ngành phải là những người gương mẫu trong chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan tới tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...


3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ


- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và của năm 2019; quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005; Kế hoạch số 43-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 324/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/02/2019 về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.


- Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành kế hoạch số 392/KH-SNN-VP ngày 20/02/2019 về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.


- Đảng uỷ, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên của Ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng ủy, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đơn vị của Sở xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng bộ, chi bộ; các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã gắn việc triển khai xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


- Đẩy mạnh tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hoạt động của các đối tượng xấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các hoạt động quần chúng, thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan và địa phận hè phố, đường phố.


- Lực lượng Kiểm lâm của Sở tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới Việt – Lào, phối hợp với các đơn vị chức năng đã ngăn chặn di dân tự do, kết hôn xuyên biên giới ... góp phần ổn định miền biên giới xứ Nghệ ổn định.


4. Kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTQ


Sở Nông nghiệp & PTNT đã kịp thời triển khai chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnhtỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.


Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả phát hiện và xử phạt từ đầu năm đến nay như sau:


- Về lâm nghiệp: Ngăn chặn, chữa cháy được 5 vụ cháy rừng, hạn chế thiệt hại kinh tế. Tính đầu năm đã phát hiện xử lý 292 vụ vi phạm lâm luật, phá rừng lấy gỗ, tịch thu 426,45 m3 gỗ các loại, động vật 57 con và 229kg; thu nộp ngân sách 2.126.054.000 đồng.


- Về lĩnh vực thuỷ sản: Phát hiện và báo cho Cảnh sát biển ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập, đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt nam, Ngăn chặn ngư dân, các đơn vị  hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU) theo kiến nghị của Uỷ ban Châu Âu; Tổ chức thanh tra, kiểm tra 16 cuộc tại 1591 cá nhân và đơn vị:  phát hiện 72 cá nhân vi phạm, với số tiền phạt 376.700.000 đồng. Nhắc nhở ngư dân không sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thuỷ sản.


- Về lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Thực hiện 09 cuộc thanh tra tại 51 cá nhân, đơn vị. Phát hiện xử phạt 43 cơ sở với số tiền 182.500.000 đồng.


- Tổ chức thanh tra, kiểm tra 436 cơ sở, xử phạt 28 cơ sở vi phạm về vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm, nộp về ngân sách 114.550.000 đồng.


5. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Để thực hiện tốt công tác phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Sở Nông nghiệp & PTNT xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:


1.Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTP,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức, tinhthần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh PCTP, TNXH, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tự do dân chủ nhân quyền, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan để kích động gây mất ổn định chính trị nội bộ. Nâng cao ý thức PCTP, bài trừ tệ nạn xã hội, gìn giữ trật tự an ninh.


2.Tăng cường chỉ đạo, đôn đốccác phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn liền với nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh và kế hoạch, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


3.Nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận chuyên môn với Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


4.Phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh giao liên quan đến công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


5.Tổ chức triển khai các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác an ninh, an toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT, PCCC, PCTT,...Phối hợp với chính quyền, công an địa phươngđể thực hiện tốt nhiệm vụ PCTP, TNXH và bảo vệ ANTQ trên địa bàn và tại cơ quan, đơn vị.


6.Tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp & PTNT, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo bền vững 135, 30a,...


7.Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.


Nguồn tin: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>