GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
 
Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (20/01/2020 10:51 AM)

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ


Trong năm 2019, hoạt động ứng dụng CNTT của Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Đến nay 100% các đơn vị thuộc Sở đã triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động nội bộ, cụ thể:


a. Vận hành và khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An


Sở Nông nghiệp và PTNT có 4 phòng và 7 Chi cục tham gia hệ thống I-Gate (bao gồm:  Văn phòng Sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển Nông thôn).

Hệ thống đã cung cấp 104 TTHC trong đó cung cấp 40 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1,2; 57 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3; 7 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, đến tháng 9/2019 UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó có 109 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện và 5 TTHC cấp xã.

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 20/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận được 14.264 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đưa lên hệ thống hệ thống dịch vu công trực tuyến là 6.232 bộ hồ sơ.

 (có phụ lục 01 kèm theo)


b. Hoạt động trang/cổng thông tin điện tử Sở Nông Nghiệp và PTNT:


Từ ngày 1/1/2019 đến 27/12/2019 Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp 332 tin, bài văn bản chỉ đạo, điều hành

(có phụ lục 02 kèm theo).

Một số đơn vị thực hiện tốt cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Thủy sản

Bên cạnh đó một số phòng, đơn vị vẫn chưa chú trọng, chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, các tin bài gửi về ban biên tập sơ sài, chưa chất lượng. Một số phòng, đơn vị vẫn còn ít gửi tin, bài về ban biên tập Cổng thông tin điện tử.


c. Hệ Thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPTIOffice:


Đến thời điểm hiện tại phần mềm hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng gửi liên thông nội tỉnh 4 cấp: tỉnh, huyện, xã, trong ngành, liên ngành các tỉnh thành khác và bộ, ngành, trung ương. Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở đã triển khai sử dụng đồng bộ phần mềm VNPTIOffice trong quản lý chỉ đạo điều hành, luân chuyển văn bản.

 Từ ngày 20/8/2019 đến ngày 31/12/2019, toàn ngành đã tiếp nhận 26.370 văn bản đến trong đó số văn bản đến chưa duyệt là 3.573, số văn bản đến đã chuyển thực hiện là 22.797 và tổng số văn bản đến lãnh đạo phê duyệt bằng phần mềm là 17.313 và đã phát hành 6.671văn bản đi trong đó tổng số văn bản được ký số 3.182 văn bản (chiếm 47,69%).

(Có phụ lục 03 chi tiết kèm theo)


d. Chữ ký số:


Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm CNTT đã triển khai cấp, tập huấn việc sử dụng Chữ ký số cho các đơn vị thuộc Sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Việc ứng dụng chữ ký số trong thanh toán điện tử với Kho bạc nhà nước cũng đã triển khai có hiệu quả tại Sở cũng như các đơn vị thuộc Sở. Tính đến Tháng 31/12/2019 các đơn vị ứng dụng Chữ ký số trong phát hành văn bản đi gồm: Cơ quan Sở, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm giống cây trồng, Văn phòng điều phối nông thôn mới, BQL Rừng phòng hộ Quỳ Châu, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Quỹ bảo vệ phát triển rừng.


e. Hệ thống thư điện tử công vụ của Tỉnh


Song song với việc nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành qua đường bưu điện, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã tiến hành nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành thông qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnh.

 (có Phụ lục 4 kèm theo).


2. Hạ tầng kỹ thuật:


100% tại cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở trang bị máy vi tính, máy in cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện công việc.

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức sử dụng máy tính trong công việc tại Cơ quan Sở và đơn vị thuộc Sở đạt 100%

100% Cơ quan sở và đơn vị thuộc Sở đã sử dụng hệ thống mạng chuyên dùng của tỉnh.

Hạ tầng mạng LAN, WAN và Internet trong cơ quan Sở và đơn vị thuộc Sở đã được đầu tư tương đối đầy đủ, 33/33 đơn vị trong ngành có kết nối mạng LAN, WAN và Internet, đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung hạ tầng máy tính, hạ tầng mạng tại Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động, công tác chuyên môn. Tuy nhiên cũng có nhiều máy tính được trang bị từ lâu, tốc độ xử lý chậm.


3. An toàn thông tin:

Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai cài đặt phần mềm diệt virus cho các máy tại Cơ quan Sở và một số đơn vị thuộc Sở, vì số lượng hạn chế nên việc cài đặt cho toàn ngành chưa triển khai đồng bộ.


4. Nguồn nhân lực:


Trình độ ứng dụng CNTT của đội ngũ CBCCVC Sở Nông nghiệp và PTNT tác nghiệp trên môi trường máy tính đạt 100%, đa số CBCCVC trong ngành có nhận thức cao về tầm quan trọng, vai trò hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trao đổi văn bản.


II. NHIỆM VỤ NĂM 2020


1. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Sở.

2. Xây dựng, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Tiếp tục xây dựng ban hành các văn bản đôn đốc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

3. Nâng cấp, sữa chữa, đầu tư trang thiết bị tại Sở và các đơn vị thuộc Sở đồng bộ phục vụ việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

a. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử

Trưởng các phòng Sở, Chi cục Trưởng các Chi cục chỉ đạo cán bộ, công chức ứng dụng hệ thống vào xử lý công việc. Thường xuyên theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại đơn vị để kịp thời xử lý đúng thời hạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3 và 4; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân doanh ngiệp tích cực sử dụng hệ thống; Khi có các lỗi kỹ thuật phải báo ngay cho Văn phòng Sở để tổng hợp đề nghị chỉnh sửa.

b. Cổng thông tin điện tử

Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, phòng,  đơn vị mình thường xuyên cung cấp các thông tin tin, bài, văn bản điều hành, văn bản pháp quy gửi về Ban biên tập Sở Nông nghiệp và PTNT để cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

c. Hệ thống thư điện tử Công vụ:

Tiếp tục sử dụng hệ thống thư công vụ trong trao đổi công việc có hiệu quả tại Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở

d. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị mình vận hành có hiệu quả các văn bản trên hệ thống, kịp thời xử lý các văn bản, tránh tình trạng để quá hạn, đặc biệt là Văn thư các đơn vị thực hiện tiếp nhận văn bản đến và lấy số, phát hành văn bản đi trên hệ thống, không sử dụng gửi văn bản giấy (trừ văn bản Mật). Trong quá trình vận hành có lỗi phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ về Văn phòng Sở sđt 02383844929, dđ 0941183446 (đồng chí Hoàn) để kiểm tra khắc phục và giải đáp.

Văn phòng Sở, tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Nghệ An để khóa các tài khoản không sử dụng, nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc,…

e. Triển khai ứng dụng Chữ ký số:

Các đơn vị tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trong phát hành tất cả các văn bản đi trên hệ thống phần mềm VNPTIOffice;


Nguồn tin: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>