GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá
 
Thông báo kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá (16/08/2019 11:02 AM)

 Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;


Căn cứ vào quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;


Căn cứ công văn số 1273/SNN-QLKTKHCN ngày 09/5/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An về việc giao nhiệm vụ thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên;


Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-CCTS.KTh ngày 31/5/2019 của Chi cục Thủy sản về việc Thành lập đoàn thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tại Lạch Quèn


Chi cục Thủy sản Nghệ An thông báo kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá cho các cơ sở có tên sau đây:


TT

Số đăng ký

Chủ tàu

Địa chỉ

Xếp loại  cơ sở

Ghi chú

1

NA-90025-TS

Trương Đắc Giáp

Quỳnh Nghĩa

B


2

NA-90205-TS

Trương Đắc Tam

Quỳnh Nghĩa

B


3

NA-90206-TS

Hồ Hữu Chuyên

Quỳnh Nghĩa

B


4

NA-90212-TS

Hồ Văn Thảo

Quỳnh Nghĩa

B


5

NA-90214-TS

Tô Lợi

Quỳnh Nghĩa

B


6

NA-90229-TS

Trương Đắc Thắng

Quỳnh Nghĩa

B


7

NA-90230-TS

Bùi Quốc Sách

Quỳnh Nghĩa

B


8

NA-95777-TS

Hồ Văn Diệu

Quỳnh Nghĩa

B


9

NA-95886-TS

Phạm Hồng

Quỳnh Nghĩa

B


10

NA-95989-TS

Hồ Bá Đoàn

Quỳnh Nghĩa

B


11

NA-96222-TS

Phạm Mạnh Tường

Quỳnh Nghĩa

B


12

NA-99988-TS

Bùi Văn Khẩn

Quỳnh Nghĩa

B


13

NA-90372-TS

Hồ Lực

Quỳnh Nghĩa

B


14

NA-90384-TS

Hồ Truyền

Quỳnh Nghĩa

B


15

NA-90412-TS

Trương Đắc Kiên

Quỳnh Nghĩa

B


16

NA-90422-TS

Hồ Quyết

Quỳnh Nghĩa

B


17

NA-90297-TS

Hồ Sư Luy

Quỳnh Nghĩa

B


18

NA-90327-TS

Hồ hữu Bài

Quỳnh Nghĩa

B


19

NA-90349-TS

Bùi Thanh

Quỳnh Nghĩa

B


20

NA-90362-TS

Hồ Nam

Quỳnh Nghĩa

B


21

NA-90371-TS

Hồ Sỹ Kề

Quỳnh Nghĩa

B


22

NA-90277-TS

Trương Đắc Tiến

Quỳnh Nghĩa

B


23

NA-94686-TS

Hồ Công Tuấn

Quỳnh Nghĩa

B


24

NA-94668-TS

Trương Đức Ngọc

Quỳnh Nghĩa

B


25

NA-94678-TS

Hồ Khắc Quảng

Quỳnh Nghĩa

B


26

NA-91467-TS

Hồ Bang Hóa

Quỳnh Nghĩa

B


27

NA-91555-TS

Bùi Văn Tú

Quỳnh Nghĩa

B


28

NA-91570-TS

Hồ Bắc

Quỳnh Nghĩa

B


29

NA-91572-TS

Tô Thi

Quỳnh Nghĩa

B


30

NA-91574-TS

Hồ Ngọc Hùng

Quỳnh Nghĩa

B


31

NA- 91580-TS

Nguyễn Văn Long

Quỳnh Nghĩa

B


32

NA-91588-TS

Tô Duy Kiên

Quỳnh Nghĩa

B


33

NA-90623-TS

Trương Phi Chắt

Quỳnh Nghĩa

B


34

NA-94261-TS

Bùi Văn Khờ

Quỳnh Nghĩa

B


35

NA-94272-TS

Trương Đắc Trọng

Quỳnh Nghĩa

B


36

NA-94555-TS

Tô Duy Hải

Quỳnh Nghĩa

BNguồn tin: CHi cục Thủy sản

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>